Centrum Ekspertyz

Kompleksowe ekspertyzy, analizy i pomiary

Oferujemy przeprowadzanie niezależnych ekspertyz i analiz w laboratorium badawczym Instytutu Technik Węglowych. Wykonujemy pomiary w zakresie:

  • – analizy składu pierwiastkowego,
  • – analizy składu chemicznego,
  • – analizy właściwości elektrycznych,
  • – analizy struktury krystalicznej i składu fazowego betonów oraz ceramiki,
  • – badania wpływu promieniowania jonizującego na procesy degradacji materiałów.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym. Gwarantujemy profesjonalne wykonanie usługi poparte szczegółową dokumentacją dostarczaną w formie raportu przygotowanego według uzgodnionej wcześniej specyfikacji.

Badania chemiczne i fizykochemiczne

Analizie poddajemy próbki w fazie stałej. Minimalne rozmiary próbek są zależne od rodzaju przeprowadzanych badań (najczęściej są to próbki o masie nieprzekraczającej kilku mg).

Badania właściwości elektrycznych

Oferujemy analizę właściwości elektrycznych powłok i materiałów. W ramach analizy wykonujemy pomiary przewodnictwa elektrycznego oraz przewodnictwa elektrycznego w funkcji temperatury.

Analiza składu chemicznego

ilościowe oznaczanie zawartości składników

Przeprowadzamy analizę ilościową składu chemicznego polimerów, tworzyw sztucznych, farb, lakierów oraz materiałów kompozytowych. Oznaczanie zawartości składników w próbce wykonywane jest na podstawie pomiarów widm rozpraszania ramanowskiego oraz widm absorpcyjnych w podczerwieni.

Techniki przeprowadzania analizy składu chemicznego:

  • – spektroskopia ramanowska,
  • – spektroskopia IR (spektroskopia w podczerwieni).

 

Analiza składu pierwiastkowego

identyfikacja i dystrybucja pierwiastków

W ramach analizy wykonujemy pomiary składu pierwiastkowego i dystrybucji pierwiastków. Do ilościowego oznaczania pierwiastków wykorzystujemy technikę fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz technikę skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) sprzężonej z energorozdzielczą spektroskopią fluorescencji rentgenowskiej (EDX / EDS / EDXS / XEDS). Zastosowanie obu metod umożliwia uzyskanie map rozkładu pierwiastków w próbce z rozdzielczością do kilku nanometrów. Podczas analizy identyfikowane są pierwiastki, których liczba atomowa jest równa 11 lub jest większa (Na i cięższe).

Techniki przeprowadzania analizy składu pierwiastkowego:

  • – fluorescencja rentgenowska (spektometria XRF),
  • – skaningowa mikroskopia elektronowa + spektroskopia dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM-EDX).

Koszt badania laboratoryjnego

Cena badania laboratoryjnego jest uzależniona od zakresu zlecenia, specyfiki badania i rodzaju oznaczanych związków. W celu otrzymania indywidualnej wyceny ekspertyzy lub analizy, prosimy o kontakt z laboratorium Instytutu Technik Węglowych pod numerem +48 668 847 464 lub poprzez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy

Zleć nam wykonanie ekspertyzy

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykonywanych przez nas badań laboratoryjnych, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.