Badania próbek grafitu naturalnego

Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej wysokiej rozdzielczości (HR-SEM), powierzchniowych analiz jakościowych i półilościowych składu pierwiastkowego (SEM-EDS) oraz dyfrakcji elektronowej (XRD) określono własności morfologiczne oraz strukturalne próbek grafitu naturalnego. Analizy SEM-EDS oraz XRD pozwoliły na określenie rodzajów wtrąceń obcych minerałów w próbkach grafitu, takich jak kaolinit, mika, kalcyt, hematyt, magnetyt. Stwierdzono różnicę w odległościach […]

Na podstawie badań metodami elektronowej mikroskopii skaningowej wysokiej rozdzielczości (HR-SEM), powierzchniowych analiz jakościowych i półilościowych składu pierwiastkowego (SEM-EDS) oraz dyfrakcji elektronowej (XRD) określono własności morfologiczne oraz strukturalne próbek grafitu naturalnego. Analizy SEM-EDS oraz XRD pozwoliły na określenie rodzajów wtrąceń obcych minerałów w próbkach grafitu, takich jak kaolinit, mika, kalcyt, hematyt, magnetyt. Stwierdzono różnicę w odległościach międzypłaszczyznowych grafitu. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących wpływu struktury grafitów na ich własności akustyczne w gotowych wyrobach.