regulamin

Regulamin Sklepu

Sklep internetowy carbon4nano.com, działający pod adresem https://carbon4nano.com, prowadzony jest przez: INSTYTUT TECHNIK WĘGLOWYCH sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000554097, z kapitałem zakładowym 5 000 zł, nr NIP 9562317712, nr Regon 364533527.

Słowniczek:

 • Sklep – prowadzony przez INSTYTUT TECHNIK WĘGLOWYCH sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: https://carbon4nano.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy według prawa polskiego;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Klient – konsument, osoba fizyczna inna niż konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
 • Konsument – osoba fizyczna kupująca w Sklepie towary lub usługi w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Klienta– baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
 • Przelew tradycyjny– płatność wykonywana przez Klienta w banku tradycyjnym, na poczcie lub w innej podobnej instytucji.
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

I. RZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie carbon4nano.com.
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe carbon4nano.com i carbonfornano.com 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta Klienta. Aby założyć konto Klienta należy:
  1. uruchomić stronę internetową: carbon4nano.com
  2. wypełnić formularz, w tym podać adres email
  3. wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności.
 7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
  3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

II. Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy, telefonicznie lub mailowo poprzez adres carbon4nano.com
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich, euro i dolarach,
  2. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT),
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu w sekcji „Koszty dostawy”.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas liczony liczbą dni roboczych, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. O ile Klient nie wskazał inaczej, Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody.

V. FORMY PŁATNOŚCI. ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia opłaca się:
  1. przelewem bankowym,
  2. kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep.
 2. W przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VI. REKLAMACJE. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE

 1. Jeżeli towar posiada wady fizyczne, które istniały w chwili jego odbioru lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Klientowi będącemu konsumentem uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. Klientowi niebędącemu konsumentem i przedsiębiorcą uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, jednakże nie później niż w ciągu 1 (jednego) roku od jej wykrycia. Klientowi będącemu przedsiębiorcą uprawnienie z tytułu rękojmi nie przysługuje, jeżeli nie zbadał towaru niezwłocznie po odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie fizycznej. W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru, Klient powinien powiadomić Sklep o wadliwości towaru i odesłać go w formie uzgodnionej ze Sklepem na poniższy adres:

  INSTYTUT TECHNIK WĘGLOWYCH SP Z O O

  Gagarina 5, 87-100 Toruń, Polska

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór na odwrocie faktury). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 3. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Działu II „Rękojmia za wady” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i zwrócić towar do Sklepu.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje gdy przedmiotem świadczenia przez Sklep jest usługa.
 3. Zwracane towary nie mogą nosić śladów korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres:

  INSTYTUT TECHNIK WĘGLOWYCH SP Z O O

  Gagarina 5, 87-100 Toruń, Polska

  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 5. W przypadku przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep – niezwłocznie po jego otrzymaniu – przesyła Klientowi, o którym mowa w ust. 1, email informujący o fakcie otrzymania takiego oświadczenia.
 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 7. Jeżeli Klient, o którym mowa w ust. 1, wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób jego dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi, o którym mowa w ust. 1, dodatkowych kosztów.
 8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Rozdziału 4 „Prawo odstąpienia od umowy” ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM. NADPŁATY

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta na podstawie jego Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres biuro@carbon4nano.com. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. W przypadku, gdy w związku z dostawą na terytorium Polski powstanie nadpłata na koncie Klienta, nadpłata przekraczająca równowartość 10,00 (dziesięciu) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2.
 4. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić bezterminowo na adres lub na numer konta Klienta – pod warunkiem pokrycia kosztów przelewu bankowego.
 5. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty lub w formie gotówkowej.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Nano Carbon sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182, z późn. zm.), Polityką bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a INSTYTUT TECHNIK WĘGLOWYCH SP Z O O
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony carbon4nano.com. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  1. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  2. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony carbon4nano.com,
  3. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla Sklepu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).