Badanie składu chemicznego tynku zabytkowego

z zachowanymi pozostałościami warstw zabytkowej polichromii

Skład próbki zabytkowego tynku z pozostałościami polichromii ustalano na podstawie analizy widm absorpcji w podczerwieni. W próbkach stwierdzono obecność związków chemicznych odpowiadających średniowiecznej technologii wytwarzania zaprawy pod polichromie - węglanu wapnia (CaCO3) z niewielką domieszką siarczanu wapnia (CaSO4). Ponadto stwierdzono obecność ówcześnie stosowanych pigmentów: widoczne są pozostałości ugru (Ug), w którego skład wchodzą krzemiany (Si-O) i glinokrzemiany (Si-O-Al), oraz niewielką domieszkę bieli ołowiowej (LW). Należy zwrócić uwagę na obecność szczawianu wapnia ((COO)2Ca), który wskazuje na procesy destrukcji tynku w skutek obecności mikroorganizmów. Mikroorganizmy produkują kwas szczawiowy, który w reakcji z węglanem wapnia powoduje wytrącanie się szczawianu wapnia. Jednym z wniosków z wykonanych badań jest zalecenie wykonania prac mających na celu usunięcie mikroorganizmów powodujących degradację substancji zabytkowej.