Badanie składu chemicznego próbek laku na zabytkowych złoceniach

Badania wykonano na podstawie analizy widm absorpcyjnych w podczerwieni próbek lakieru. W przedstawionym na rysunku widmie widoczne są szerokie pasma od drgań rozciągających grup OH oraz NH (3300-3500 cm-1), grup CH, CH2 oraz CH3 (2840-2940 cm-1). W obszarze 1570-1660 cm-1 występują pasma charakterystyczne dla drgań nożycowych grupy NH2 (aminy) oraz drgań zginających NH (I i […]

Badania wykonano na podstawie analizy widm absorpcyjnych w podczerwieni próbek lakieru. W przedstawionym na rysunku widmie widoczne są szerokie pasma od drgań rozciągających grup OH oraz NH (3300-3500 cm-1), grup CH, CH2 oraz CH3 (2840-2940 cm-1). W obszarze 1570-1660 cm-1 występują pasma charakterystyczne dla drgań nożycowych grupy NH2 (aminy) oraz drgań zginających NH (I i II pasmo amidowe). Ponadto w widmie występują pasma pochodzące od drgań rozciągających wiązań CN zarówno w łańcuchach alifatycznych (1158 cm-1), jak i grupach aromatycznych (1375 cm-1). W obszarze niskich liczb falowych widoczne jest pasmo charakterystyczne dla drgań zginających wiązań NH. Próbka wykazuje również silne pasmo 1722 cm-1, pochodzące od grupy C=O. Obecność silnych pasm pochodzących od związków amonowych, z których w procesie polikondensacji powstają aminoplasty przy jednoczesnym braku pasm pochodzących od monomeru moczniku (CH2)2CO wskazuje brak obecności współcześnie wytwarzanych lakierów ochronnych na bazie mocznika, co świadczy o zabytkowym (oryginalnym) pochodzeniu badanych próbek laku.