Badanie adhezji atramentów

zawierających nanorurki węglowe nadrukowanych na różne rodzaje folii polimerowych

Przedmiotem badań był atrament przewodzący zawierający wielościenne nanorurki węglowe. Atrament był nadrukowywany na folię poliwęglanową (PC) oraz kopolimerową poliwęglanowo-poliakrylanową (PC-AC). Celem badań było stwierdzenie, na którym podłożu warstwa atramentu wykazuje lepsze właściwości adhezyjne. W tym celu zastosowano metodę pomiaru widm rozpraszania Ramana. W zmierzonych widmach widoczne są pasma charakterystyczne dla wielościennych nanorurek węglowych. Pasmo oznaczone na rysunku jako D wzbudzane jest przez defekty w ściankach nanorurek. Powierzchniowa gęstość defektów w nanorurkach nadrukowywanych na folię kopolimerową z poliakrylanami jest o 20% większa niż w przypadku folii poliwęglanowej. Ponadto położenia pasm G i 2D w nanorurkach nadrukowanych na folię z poliakrylanami są znacząco przesunięte do wyższych częstotliwości, co dowodzi istnienia silniejszych oddziaływań dielektrycznych pomiędzy atramentem a folią z komponentem poliakrylanowym. Na podstawie wykonanych badań rekomendujemy folie z domieszką poliakrylanów jako lepsze podłoże dla atramentów przewodzących na bazie nanorurek węglowych niż folie poliwęglanowe.